دیدار دکتر سید محمد تقی طیب با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09

دیدار دکتر سید محمد تقی طیب با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09
دیدار دکتر سید محمد تقی طیب با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1388/04/09