دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07

دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07
دیدار دکتر سید محمد رضا امامی و حاجیه خانم زینت‌السادات بهشتی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1387/09/07