دیدار دکتر علیرضا همدانیان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1390/02/08

دیدار دکتر همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08
دیدار دکتر همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08
دیدار دکتر همدانیان معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛  1390/02/08