دیدار دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/02/06

دیدار دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی با آقای سید حسین رضازاده
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از سالن کتابخانه دیجیتالی اهل البیت«ع»
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
بازدید دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی از مرکز داده کوثر و شبکه داخلی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام
جلسه دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه   با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با  با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه دکتر غلامرضا قربانی و هیات رئیسه با  با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
آقآی امیرشاهی معاونت فناوری اطلاعات موسسه
 دکتر غلامرضا قربانی
 دکتر غلامرضا قربانی  و آقای سید حسین رضازاده