دیدار دکتر فاضلی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21

دیدار دکتر فاضلی همراه با همسر تازه مسلمان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21
دیدار دکتر فاضلی همراه با همسر تازه مسلمان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21
دیدار دکتر فاضلی همراه با همسر تازه مسلمان با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1391/01/21