دیدار دکتر محمد حسین صفار هرندی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/01/19

دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی