دیدار دکتر مهدی چمران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت

دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار دکتر مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت