دیدار سید علیرضا حسینی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/07/15

دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار سید علیرضا حسینی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت