دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31

دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31
دیدار شیخ عبدالله النجمه از قطر با مدیرعامل و معاونین موسسه؛ 1389/06/31