دیدار علامه سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30

دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی عسکری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1384/04/30