دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13

دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13
دیدار علی عسگری با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1389/12/13