دیدار عیدانه خیرین اصفهان، منزل آقای سلامتیان-نوروز 1395