دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09

دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09
دیدار محسن هاشمی رفسنجانی با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/09