دیدار محمدامین غفوری با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1388/08/18

دیدار محمدامین غفوری؛ مدیر حوزه علمیه زینبیه سوریه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار محمدامین غفوری؛ مدیر حوزه علمیه زینبیه سوریه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار محمدامین غفوری؛ مدیر حوزه علمیه زینبیه سوریه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت