دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای استان اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با جناب آقای دکتر فولادگر؛ 1396/05/07

دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر
دیدار مدیران بیمارستان های خیریه ای اصفهان به همراه مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان با دکتر فولادگر