دیدار مدیرعامل مؤسسه اهل البیت با خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14

استاد رضا بدرالسماء؛ خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14
استاد رضا بدرالسماء؛ خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14
استاد رضا بدرالسماء؛ خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14
استاد رضا بدرالسماء؛ خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14
استاد رضا بدرالسماء؛ خالق تابلوی مینیاتور شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/14