دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی؛ 1384/12/02