دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02

دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ بیمارستان دارآباد تهران؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ بیمارستان دارآباد تهران؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ بیمارستان دارآباد تهران؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ بیمارستان دارآباد تهران؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02
دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با آقای دکتر علی اکبر ولایتی؛ 1384/12/02