دیدار مدیرعامل و معاون پژوهشی مؤسسه اهل البیت با آیت الله علوی بروجردی در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی «ره»

دیدار با آیت الله علوی بروجردی در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی
دیدار با آیت الله علوی بروجردی در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی
دیدار با آیت الله علوی بروجردی در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی