دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1396/05/02

دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت
دیدار مدیرکل همکاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا ایمانی با هیئت همراه با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت