دیدار مهندس علی کریمی قدوسی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/18

دیدار مهندس علی کریمی قدوسی؛ معاونت برنامه ریزی و اقتصادی بنیاد مسکن کشور و عضو هیات امنای آستان قدس رضوی با مدیرعامل مؤسسه اهل البیت؛ 1388/12/18