دیدار مهندس محمدحسین برخوردار با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21

دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21
دیدار مهندس محمدحسین برخوردار مدیرعامل شرکت سام الکترونیک با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1386/08/21