دیدار وزیر مخابرات با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11

دیدار مهندس رضا تقی پور وزیر مخابرات با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11
دیدار مهندس رضا تقی پور وزیر مخابرات با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11
دیدار مهندس رضا تقی پور وزیر مخابرات با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ 1388/09/11