دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1390/10/06

دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»
دیدار کارشناسان نهاد کتابخانه از موسسه اهل البیت «ع»