دیدار کانون فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21

دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21
دیدار اعضای کانون مساجد استان اصفهان با مدیرعامل و معاونین موسسه اهل البیت؛ 1393/03/21