رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ موزه هنرهای معاصر استان اصفهان؛ 1395/6/29

رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ موزه هنرهای معاصر استان اصفهان؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29
رونمایی از تابلوی شهدای فاجعه منا؛ 1395/06/29