سفر مدیران خیرین سلامت به قشم؛ 1396/08/04 الی 1396/08/07