سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی (ع)؛ 1396/03/26

سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
هنرنمایی زوج خوشنویس پژمان بختیاری و خانم رهنورد در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
حسین قلع ریز مدیر انجمن چکامه سرا اصفهان؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
حسین قلع ریز مدیر انجمن چکامه سرا اصفهان؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی محسن ناصحی شاعر آیینی سرا و رییس محفل آیینی انگور؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
شعرخوانی استاد عباس شاه زیدی .شاعر و پژوهشگر ادبی ؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی استاد عباس شاه زیدی؛ شاعر و پژوهشگر ادبی ؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی استاد عباس شاه زیدی .شاعر و پژوهشگر ادبی ؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی سیده تکتم حسینی شاعره جوان افغانستان؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
اجرای سوگ علی(ع) توسط استاد محمدحسن صادقی و یدالله سلطانی؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
اجرای سوگ علی(ع) توسط استاد محمدحسن صادقی و یدالله سلطانی؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
شعرخوانی شاعره اصفهانی مریم مقدم در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
شعرخوانی شهاب مرادی شاعر جوان اصفهانی در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی زهرا صرامی در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی زهرا صرامی در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
شعرخوانی استاد ناصر بهرامی رباعی سرا در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
شعرخوانی جناب آقای آیت در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
شعرخوانی جناب آقای آیت در سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اجرای برنامه توسط عماد صادقی فرد؛ گوینده رادیو؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ خرداد 96
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اجرای برنامه توسط عماد صادقی فرد؛ گوینده رادیو؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ خرداد 96
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
حسین قلع ریز مدیر انجمن چکامه سرا اصفهان؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)
اهداء جوایز؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اهداء جوایز؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اهداء جوایز؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اهداء جوایز؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان
اهداء جوایز؛ سومین شب شعر مناجات با خدا و سوگ علی(ع)؛ 1396/03/26؛ انجمن ادبی چکامه سرا اصفهان