مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/8/20

مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/08/20
مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/08/20
مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/08/20
مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/08/20
مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی دیابت استان اصفهان؛ 1395/08/20