مراسم تجلیل از مدیران موسسات قرآنی اصفهان 1394/12/17