مراسم جشن عید غدیر 1437؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت؛ 1395/6/30

مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30
مراسم جشن عید غدیر؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/30