مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 1395/6/21

مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21
مراسم دعای عرفه؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل بیت (ع)؛ 95/06/21