نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان؛ 1395/9/4

نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
نکوداشت دکتر ایرج فاضل؛ 1395/09/04؛ سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان