کلنگ زنی مسجد فاطمه الزهرا(س) در منطقه مارچین اصفهان 95/1/11