تولیت مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

واقف اين موسسه آقاي حاج سيد حسين رضازاده فرزند حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد فضل الله رضا زاده مي‌باشد.

واقف افرادي را به عنوان هيئت موسس انتخاب نمود و هيئت موسس اهداف، اصول حاكم بر موسسه، اركان و تشكيلات را مشخص و به تائيد واقف رساندند.
واقف مادام العمر توليت موسسه را بعهده خواهد داشت. درصورتيكه متولي توانائي توليت يا تمايل به ادامة آن را نداشته باشد، وظايف توليت بعهدة جانشين او واگذار مي گردد. متولي در زمان حيات، جانشين خود را انتخاب مي‌نمايد و در صورت عدم انتخاب جانشين، هيئت امناء با اكثريت آراء اصلح اولاد (ترجيحاً ذكور) واقف را نسلاً بعد از نسل به اين عنوان تعيين مي كند. درصورت عدم قبول از طرف فرد انتخاب شده و يا عدم حصول اكثريت آراء در مورد يكي از فرزندان واقف، هيئت امناء براي انجام اين مسئوليت فرد ديگري را (بطور موقت تا حصول شرايط لازم) انتخاب مي‌نمايد.        
متولي که بطور موقت انتخاب شده و از نسل واقف نيست حق انتخاب جانشين را ندارد.