مدیرعامل مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

مدير عامل مجري مصوبات هيئت امناء مي باشد و براي مدت دو سال از طرف هيئت امناء انتخاب مي گردد. تمديدانتخاب مديرعامل بلامانع است .

وظائف مديرعامل

جز آنچه بر اساس وقفنامه و اين اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها از وظائف توليت (متولي) و يا هيئت امناء مي باشد، تصميم در مورد ساير موارد و عقد هر نوع قرارداد که براي انجام مصوبات و پيشبرد اهداف موسسه لازم باشد (خارج از وظائف توليت و يا هيئت امناء) بعهده مدير عامل است– تنظيم برنامه جهت اجراي مصوبات هيئت امناء- انتخاب، استخدام، جابجائي، بکارگيري و يا انفصال نيروهاي لازم در موسسه و تعيين حقوق و مزاياي آنها- انجام هر آنچه از طرف هيئت امناء بعنوان وظيفه به مديرعامل ابلاغ ميگردد (غير از موارد ذکر شده براي وظائف توليت و هيئت امناء).

 مدير عامل در مراجعه به ادارات دولتي و وابسته به دولت،غيردولتي، قوه قضائيه وادارات و مراکز مربوط به آن، مراکز علمي، مذهبي، خيريه ها و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي نماينده و وکيل موسسه با حق توکيل غير مي باشد.