مدیر طرح و برنامه مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

شرح وظایف مسئول طرح و برنامه

• ارتباطات دائم و هدفدار جهت تهیة منابع علمی لازم با نظارت مدیریت علمی‌پژوهشی با مراکز حقیقی و حقوقی.
• ارتباط هدفدار با مراکز علمی‌پژوهشی در داخل و خارج، از طریق مؤسسه.
• حفاظت و صیانت از دیتاهای موجود در مؤسسه و ارائة آن به مسئول تأیید منابع جهت ارائه به مسئول پُرتال.
• تهیه و تکمیل منابع موجود و غیرموجود باتوجه به نیازهای موجود.
• تولید منابع علمی با نظارت کارشناس خبرة ناظر مؤسسه و تأیید مدیریت علمی‌پژوهشی.
• به‌روز نگه‌‌داشتن منابع موجود در مؤسسه.
• ساماندهی، ادغام و ایزو منابع موجود براساس استانداردسازی و کدزنی منابع.
• جلوگیری از کارهای موازی در امور ساماندهی منابع در مؤسسه یا مؤسسات دیگر.
• تهیة منابع به زبان‌های زندة دنیا به‌‌خصوص انگلیسی و فرانسوی و عربی.
• شاخص‌گذاری محتوای منابع به‌‌صورت الفبایی.
• کنترل دستگاه‌‌های ذخیره‌‌سازی جهت ورود به مؤسسه و تأیید آن توسط گروه شبکه و سایت مؤسسه.
• اطلاع‌‌رسانی از نحوة فعالیت‌‌های مؤسسه به مراکز و مؤسسات پژوهشی دیگر.
• ارائة گزارش ماهیانه به مدیریت مؤسسه از نحوة فعالیت‌‌ها و منابع موجود ( به‌‌صورت مکتوب).