موقعیت فرهنگی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

جنبه هاي فرهنگي هر چيزي در عالم، اعم از انساني، مكاني، زماني، مادی و معنوی با مسائل و ابعاد مختلفي از جمله جغرافيايي- اقتصادي- آموزشي- سياسي و... ارتباط مستقيم دارد. رابطه انسانها در جوامع امروزي با اين مسائل، توقعات خاصي «متنوع و مختلف» را هم براي آنها پديد آورده است. 
يكي از اين انتظارات و توقعات، شناخت بايسته و شايسته ي فرهنگ بشر در گذشته هاي دور اوست. احداث بناهاي مختلف با كاربری های خاص و متناسب با زمان همسو با فرهنگ و نیازهای محسوس در جامعه مي تواند به استحكام و پايداري تاريخ اجتماعي بشر كمك كند.
بناي اين موسسه را می توان اينگونه تعريف و توجيه نمود، كه همان رابطه فرهنگي ويژه اي است كه توقعات انسانها در يك جامعه روشن و پویا بوجود آورده و ايجاد آن را در حدِ اِستانداردهاي يك نياز مبرم فرهنگي قابل درك ساخته است.
حضور مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت «عليهم السلام» مي تواند معني و هدف برانگيزاننده اي را بنمايش بگذارد و به عنوان يك الگوي فرهنگي بشمار آيد.
نماي ظاهري ساختمان مؤسسه توانسته است پويايي در معماري و همسايگي با محيط جغرافيايي دريكي ازكهن ترين شهرهاي دانش پرور ايران و جهان بوجود بياورد. مردمي كه از كنار اين بنا مي گذرند، بگونه اي با آن رابطه برقرار مي كنند و گويي كه «بنا» با آنها گفتگو مي كند و آنان را به خود مي خواند. جامعه فرهنگي شهر اصفهان در طول دوران هاي فرهنگ ساز خود ثابت كرده است كه شيفته نگاه به طبيعت سبز و آرام است كه به آب و آبادي تعريف شده است. اين جامعه بقاي خود را ايستائي و حضور افكار فرهنگي سبز مي داند و براي تنعم از اين لطف خدايي، نياز بسيار به پرورش و حفظ علما و فقها و انديشمندان و نشر آثار علمي- ديني آنان دارد.
 

منبع: طریق ماندگاری (ویژه نامه معرفی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام») تابستان 1386