ویژگی های طرح فیزیکی

عناصر و شاخصه هاي معماري در طراحي فيزيكي موسسه، همه نمايانگر تلفيق معماري سنتي اسلامي و مدرن جهان اسلام است.
نگاه به فضاهاي داخلي موسسه مؤيد نگاه هاي روحاني و علمي است. بطور اخص اصول كلي بنا به گونه اي طراحي شده اند، كه بتوان آن را، پس از اتمام و بهره برداري، براي كارشناسان و معماران ساخت اينگونه بناها يك الگوي مناسب بشمار آید.
یقیناً هر تماشاگر نا آشنا با انگيزه ها و اهداف ساخت اين مجموعه، چنانچه در بطن معماري و تزئينات ظاهري آن قرار گيرد، خود را محصورِ انبوهي از معاني و مفاهيم مقدس توحيدي و اسلامي خواهد ديد. 
اميد مي رود، ويژگي هاي طراحي در بناي موسسه، همه ي نيازهاي محققان و پژوهشگران مباحث ديني و علمي و كاربران را در موسسه و كتابخانه عظيم ديجيتالي مرتفع سازد.
رابطه فرهنگي بين قسمتها و بخشهاي ساختمان موسسه، منطقي و كاربردي است. تا اشاعه فرهنگ غني اسلامي در آنها آسان صورت گيرد. و بكارگيري امكانات رايانه اي و دستيابي به منابع ديني، محقق گردد.
 

منبع: طریق ماندگاری (ویژه نامه معرفی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام») تابستان 1386