عضو هیئت امناء مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (علیه السلام)

اين مؤسسه در سال 1388/05/11 به شماره 2457 و شماره ملی 10260551540 توسط مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسیده و با دعوت تعدادي از خيرين حوزه سلامت استان تأسيس گرديد.

محتویات

اساسنامه

اعضاء هیئت مؤسس

اطلاعات و نحوه تماس

هدف کلي اين خيريه حفظ، ترميم و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از کليه امکانات مادی و معنوی مردم خير انديش مي باشد. اهداف اختصاصي تشکيل اين انجمن تقويت و توسعه ساختاری سيستم بهداشت و سلامت جامعه، بهبود استاندارد منابع موجود در واحدهای بهداشتي و درمانيجذب و هدايت کمک های معنوی و مادی خيرين نسبت به اهداف سلامت مي باشد.

درحال حاضر دفتر اين انجمن در مرکز بهداشت استان مي باشد. اهداف اين خيريه در صورت تحقق تمامي منابع مورد نظر، ارتقاي سطح سلامت کليدي آحاد جامعه اعم از ساکنان استان اصفهان و نيز هم ميهنان عزيز در ديگر استانها مي شود، عملکرد اين انجمن از ابتدا تا حال حاضر شامل احداث 3 باب خانه بهداشت توسط سرکارخانم کلباسي در شهرستان های چادگان، برخوار، و ميمه و اهدای 6 دستگاه آمبولانس به واحدهای بهداشتي و درماني استان توسط ايشان، آهن ياری گروه های آسيب پذيردانش آموز در سطح استان، غربالگر ديابت و فشارخون در شهر اصفهان با کمک شورای محترم شهر مي باشد. مسؤولين اين انجمن اميد دارند ساز و کارهای موجود در دانشگاه برای جلب کمک هاي خيرين در حوزه سلامت فراهم گردد. مشکلات و کاستي ها و نقاط ضعف نظام سلامت به نحو صحيح از طريق رسانه های گروهي به ويژه راديو و تلويزيون اطلاع رساني گردد تا بتوان به نحو احسن ازکمک های مردم و خيرين استفاده نمود.

مسؤولين اين انجمن همچنين انتظار دارند مقررات تعامل با خيرين تدوين گردد تا همکاری و مشارکت خيرين درحوزه هاي مرتبط با سلامت بيشتر گردد.

اساسنامه

مقدمه:

كهن ترين آرزوي بشر طولاني ترين عمر با سلامت كامل بوده است. در واقع عمر طولاني توام با سلامتي ناب ترين آرزوي بشري است. به خصوص وقتي كه پهنه آن تا حد عمر طولاني توام با سلامتي و عزت نيز گسترده شود. مفهوم سلامت اجتماعي (امنيت در همه عرصه ها) را نيز در بر مي گيرد. اساسي ترين هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي چيزي جز تأمين عمر طولاني توام با سلامتي و عزت براي آحاد مردم نمي تواند باشد. وقتي كه از سلامتي سخن گفته مي شود دو مفهوم جداگانه يعني سطح سلامتي جامعه و توزيع سلامتي در جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد. توزيع ناهمگن سلامتي در جامعه مبين عدم حضور معني دار عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي، توسعه اجتماعي اقتصادي، سطح سلامتي و توزيع سلامتي همگي چرخه اي را تشكيل ميدهند كه هم بر يكديگر اثر هم افزايي و هم بر يكديگر اثر كاهندگي دارند.
بخش بهداشت و درمان كشور نه تنها مسئوليت برنامه ريزي و تأثير گذاري بر بخشهاي عمده اي از عمليات مرتبط با سلامتي جامعه را بعهده دارد بلكه مشخصاً وظيفه ارائه خدمات بهداشتي درماني را نيز بعهده دارد. بنابراين جمعي از نيكوكاران و خیرين اصفهان با تأسي به آيات الهي و رهنمودهاي ائمه طاهرين (ص) و آمادگي مركز بهداشت استان اصفهان برخود لازم دانستند كه در جهت حفظ تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه با جذب و مشاركتهاي معنوي و مادي مردم به خصوص خيرين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، مراكز خيريه، سازمانها و ادارات دولتي و غير دولتي نذورات، تبرأت ذكوات ثلث اموال وصيت و وجوهات شرعي با اجازه مراجع تقليد) و ساير هدايا اعم از ايراني و غير ايراني را براي به ثمر رساندن اهداف مندرج در اساسنامه اخذ نموده و در چهارچوب مفاد اساسنامه مصرف گردد.

فصل اول – كليات و اهداف

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر
انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي (ع) استان اصفهان است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «انجمن» ناميده مي شود.

ماده 2

نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي اين انجمن
در جهت بهبود خدمات بهداشت و سلامتي بويژه نيازمندان و غير سياسي و غير انتفاعي غير دولتي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281/ه مورخ 1384/5/8 هيئت محترم وزيران و اين اساسنامه فعاليت خواهند نمود.

ماده 3
محدوده فعاليت انجمن در سطح استان اصفهان مي باشد.

ماده 4
محل : مركز اصلي انجمن شهرستان اصفهان – خيابان ابن سينا-مركز بهداشت استان اصفهان واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايند.

ماده 5
تابعيت : اعضاي انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن الزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

ماده 6
مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي باشد.

ماده 7
دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ / 10000000 ريال (ده ميليون ريال) مي باشد كه توسط هيئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار جامعه قرار گرفته است.

ماده 8
هيأت موسس انجمن متشكل از 26 نفر اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل جامعه قيام نموده و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس مسئوليتي نخواهد داشت.

 ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از :

الف) كليات

- جذب و دريافت كمكهاي مردمي و هدايت آنها در جهت تأمين حفظ و ارتقاء سلامتي نيازمند ان جامعه و همچنين حل مشكلات مركز بهداشت استان و ارتقاء نظارت بر امر بهداشت با همكاري خيرين

اهداف
هدف كلي

حفظ تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از كليه امكانات معنوي و مادي دولتي و مردمي

اهداف اختصاصي

1. تقويت و توسعه ساختاري سيستم بهداشت و سلامت جامعه در چهار چوب قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران
2. جذب و هدايت كمكهاي معنوي و مادي خيرين به سمت اهداف بهداشت و سلامت
3. تقويت و تسريع اجراي طرحهاي بهداشتي با بهره مندي از توان وظرفيت جامعه خيرين و مركز بهداشت استان
4. توسعه كيفي و كمي رابطين بهداشت و سلامت در ميان خيرين
5. ساماندهي حضور خيرين در برنامه ها و حوزه هاي مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه
6. استفاده مسئولين مركز بهداشت استان از پيشنهادات خيرين در رابطه با موضوعات بهداشتي آشكار و شفاف سازي مشكلات بهداشتي غير محسوس و ارائه اين پيشنهادات به مسئولين ذي صلاح استان و كشور
7. فراهم نمودن زمينه مساعد همكاري و كمك خيرين جهت ارتقاء سطح سواد بهداشتي جامعه با استفاده از راهبردهاي آموزشي مثل بسيج اطلاع رساني آموزش هاي چند رسانه اي مانند صدا و سيما مطبوعات جزوات و غيره و فعاليتهاي فرهنگي
8. توسعه ارتباط با خيرين جامعه در قالب تشكيل كميسيون تخصصي استاني و شهرستاني و تشكيل انجمن هاي مشابه و يا دفاتر براي شهرستانها و تشكيل مجمع استاني و تعامل با مجمع كشوري
9. بهبود استاندارد منابع موجود مراكز و خانه هاي بهداشت استان اصفهان در قالب جذب و هدايت حمايتهاي نقدي و غيرنقدي در جهت ايجاد، تجهيز بهبود وضعيت ساختمان و تأمين منابع مورد نياز ديگر
10 كمك به پيشگيري و كنترل عوامل بيماريزا حاصل از زندگي صنعتي و شهرنشيني جامعه امروز تا رساندن به حد مطلوب از قبيل آب آشاميدني دفع بهداشتي فاضلاب بهداشت مواد غذايي بيماريهاي واگير حوادث ترافيكي آلودگي هوا آلودگي صوتي امواج مضر و به طور كلي پيشگيري از هر گونه مرگ و مير قابل پيشگيري با همكاري خيرين مردم و مركز بهداشت استان به وسيله حساس سازي مسئولين ذيربط در موارد فوق الذكر

همانگونه كه در مقدمه اساسنامه اشاره گرديد كليه وظايف فوق بر عهده مركز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشد ليكن انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي(ع) استان اصفهان در جهت اهداف فوق در حد توان و امكانات با همكاري مردم و خيرين مركز بهداشت استان مشاركت خواهند داشت.

فصل دوم : ساختار

ماده 10

اركان جامعه عبارتند از : مجمع عمومي 2- هيأت مديره 3- بازرسين

ماده 11

وظايف هيأت مؤسس

1- انجام اقدامات اوليه جامعه براي تأسيس
2- تهيه و تصويب اساسنامه
3- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي برگزاري اولين مجمع عمومي
4- انتخاب اعضاء هيئت امناء
5- انتخاب اولين مديران و بازرسان انجمن

ماده 12

مجمع عمومي عادي متشكل از كليه اعضاي هيئت امنا كه به تعداد        نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

ماده 13

چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضاء هيأت امنا به علل فوت عزل و يا استعفا غير ممكن شود.هيأت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با رأي اكثريت نسبي اعضاء بعنوان عضو هيأت امنا انتخاب مي نمايد.

ماده 14

مجمع عمومي عادي هيأت امنا سالي يكبار در محل جامعه تشكيل خواهد شد براي رسميت جلسه حضور دو سوم اعضاء در بار اول و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف بعلاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود.
در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد جلسه دوم با فاصله حداقل 10 روز تشكيل و يا هر تعداد اعضاء حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
تبصره 2 – مجمع عمومي هيأت امنا ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا بازرسان يا يك پنجم اعضاء هيأت امنا تشكيل خواهد شد در صورتي كه هيأت مديره يا بازرسين ظرف مدت 20 روز به در خواست اعضا مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد از طرف خود امناء يا بازرسان دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق نامه كتبي حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت (تلفني – كتبي) صورت مي پذيرد.
تبصره 4 – روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي(ع) استان اصفهان روزنامه محلي مي باشد.

وظايف مجمع عمومي عادي امناء:

1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرسان
3- تعيين خط مشي كلي جامعه
4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيأت مديره
5- تعيين عضو جانشين هيأت امناء
6- تصويب ترازنامه و بودجه انجمن
7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوت نامه ها
8- عزل اعضاء امناء هيأت مديره و بازرسان

ماده 16

ج – مجمع عمومي فوق العاده امناء:

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد.

1- با درخواست اكثريت اعضائ هيأت مديره يا بازرسان
2- با درخواست يك پنجم اعضاء امناء

تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 10 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء امناء خواهد رسيد.
تبصره 2 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در با ردوم با حضور بيش از يك سوم اعضاء امناء تكميل مي گردد.
تبصره 3- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده باتصويب دوم سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1- تصويب تغييرات اساسنامه انجمن
2 - بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن
3 - تغيير در ميزان سرمايه انجمن
4 - انحلال قبل از موعد انجمن
5 - هرگونه تغيير در ماهيت انجمن

ماده 18

جلسات مجامع عمومي امنا توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره 1- اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 – رئيس هيأت مديره رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت مديره باشد.

ماده 19

هيأت مديره :

جامعه داراي هيأت مديره مركب از 11 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هيأت مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته وتصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي 3 تا جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره 3- دعوت از اعضاي هيأت مديره مي بايست حداقل 3 روز قبل از تشكيل جلسه بصورت قانوني انجام پذيرد.

ماده 20

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرسين عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيأت مديره يا بازرسي به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
در صورتيكه تعداد هيأت مديره يا بازرسي به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاءعلي البدل نيز موجب تكميل آن نشود. مجمع عمومي حسب مورد بصورت عادي يا بصورت فوق العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضاء برگزار خواهد گرديد.

ماده 21
هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هرماه 2 بار تشكيل ميگردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد

ماده 22
اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل ميدهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود حدود اختيارات آنها را اساسنامه انجمن يا آئين نامه اي كه به تصويب هيات امنا انجمن خواهد رسيد مشخص مي نمايند

تبصره 1 – هيات مديره در هر موقع مي تواند افرادفوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند
تبصره 2 – هيات مديره ميتواند در صورت لزوم سمتهاي ديگري براي ساير اعضاء هيات مديره تعريف نمايد

ماده 23

هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد هيات مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذيربط و ذيصلاح اعلام خواهد نمود.

ماده 24

هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشند :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها پرداخت ديون و وصول مطالباتاجراي مصوبات مجامع عمومي افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع بنام " انجمن " انجام دهد

تبصره 1 – جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امناء است هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد
تبصره 2 – هيات مديره پس ازتصويب مي تواند درانجام معاملات و يا پرداخت هزينه هاي جاري جامعه تا مبلغ پانصد ميليون ريال بدون تصويب مجمع عمومي راساً اقدام نمايد

بازرسان

ماده 25
مجمع عمومي عادي امناء 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 2 نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26

وظايف بازرس به شرح زير است :

1 – بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امناء
2 – مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي
3 – گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امناء
4- اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران دراختيار مجمع عمومي گذاشته اند
5 – اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند
6 – ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

تبصره 1 – بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد
تبصره 2 – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است

ماده 27
بازرس ميتواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد

ماده 28

در صورت فوت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرسي علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 29

هيات مديره مدير عامل و بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 30

اشخاص ذيل نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند

1- كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محكوم شده (دوران محكوميت)
2- مديران و مدير عامل

ماده 31

هيات مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده وحدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد
مدير عامل بالاترين مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختيارتي كه از طرف هيات مديره به وي تفويض ميگردد نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء داد و عزل وي از اختيارات هيات مديره مي باشد كه بايستي مستند و مدلل باشد

تبصره 1- اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد
تبصره 2- كليه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل وخزانه دار و در غياب خزانه دار رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
تبصره 3- هيات مديره مدير عامل وبازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجتمع عمومي امناء انتخاب نشده است در مسئوليت خود باقي خواهد ماند

ماده 32

مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليت هاي ذيل مي باشد

1– نمايندگي قانون درمراجع رسمي ونهادها و در برابر اشخاص حفيقي و حقوقي
2- استخدام و عزل ونصب كاركنان در حدود ضوابط ومصوبات وبا تصويب هيات مديره
3- نگهداري دارايي اموال حسابها اسناد و دفاتر انجمن
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيات مديره به وي تفويض شده باشد
5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش بهبود و هماهنگي در فعاليت هاي انجمن به هيات مديره جهت ارائه به مجمع عمومي
6- تهيه پيش نويس تراز نامه بودجهخط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيات مديره و ارسال به مجمع عمومي
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري درهيات مديره
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب نمايندگي ها و دفاتر
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده باذكر علل موجه براي تصويب به هيات مديره
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين ومقررات مربوطه به مدير عامل محول شده يا بشود

ماده 33

حقوق ومزاياي مدير عامل بوسيله هيات مديره تعيين مي شود.
در صورتيكه مدير عامل از اعضاء هيات مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيات مديره شركت نمايد

ماده 34

مدت ماموريت مدير عامل ازمدت مأموريت هيات مديره تجاوز نخواهد كرد وتغيير ياتجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء مدت ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35

بودجه " انجمن " از طريق ذيل تأمين مي شود.

1- از طريق جلب مشاركت ها و كمك هاي مستمر و غيرمستمر مردمي
2- جمع آوري و جوهات شرعيه پس از اخذ مجوزهاي لازم
3- هدايا و اعانات قبول وصيت يا وقف و دريافت قرض الحسنه از اشخاص حقيقي و حقوقي
4- كمكهاي سازمانها ونهادهاي دولتي به ويژه بودجه هاي مربوطه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه بااهداف جامعه هماهنگ مي باشد

ماده 36

درآمد و هزينه هاي جامعه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1- جامعه مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي جامعه موجود است در حساب مخصوصي بنام انجمن نزديكي از بانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد
تبصره 2 – سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده وهمواره به پايان اسنفد ماه ختم مي شود به استثاء سال مالي كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده 37

كليه مدارك پرونده هاو مكاتبات در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.
ترتيب امضاء مكاتبات رسمي را هيات مديره تعيين مي نمايد

تبصره : مصوبات وصورتجلسات هيات مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد

ماده 38

هيات امناء مكلف است هر گونه تغيير يااصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد

ماده 39

هيات امناء انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي(ع) استان اصفهان مكلف است محل انجمن در مركز بهداشتاستان واقع در خیابان ابن سینا (9-4476060) و تغييرات بعدي آنرا به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 40

انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي(ع) استان اصفهان داراي مهر و يا آرام مخصوص خواهد بودكه متن آن با تصويب هيات مديره و برابر مقررات تهيه خواهدشد هيات مديره مكلف است نمونه مهر وآرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شركت ها ارسال نمايد

تبصره 1- هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئوليت قانوني دارد

ماده 41

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارايي جامعه را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد

تبصره 1: تصفيه امور مربوط برطبق مفاد اساسنامه و آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد موضوع تصويب نامه شماره 27562/ت31281هـ-84/5/8  وقوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 2 – هيات تصفيه از بين خود يكنفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد
تبصره 3 – مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه وثبت شركت ها ارائه نمايد

ماده 42

انتشار هر گونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد

ماده 43

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد موضوعتصویب نامه شماره 27862 /ت 31281 هـ مورخ 84/5/8 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد

اعضاء هيئت مؤسس

 1. آقاي علي ابريشم كار
 2. آقای حسين سيدنا
 3. آقاي دكتر محمد جعفري اناركي
 4. آقاي دكتر منصور شيري
 5. خانم رضوان پشمي
 6. آقاي محمد حسين صديقي پور
 7. خانم سكينه جعفري
 8. آقاي مهندس حسين صفاري
 9. آقاي سيد محمد باقر حجازي
 10. آقاي حسن طغياني
 11. آقاي مصطفي حجه فروش
 12. آقاي احمد فاميل دردشتي
 13. آقاي رسول حمامي
 14. آقاي دكتر رضا فدايي
 15. آقاي دكتر كمال حيدري
 16. آقاي مهندس محمد رضا كجاني
 17. آقاي رحيم راطبي
 18. خانم پروين كلباسي
 19. آقاي سيد حسين رضازاده
 20. خانم دكتر ناهيد گراميان
 21. آقاي محسن روحاني
 22. آقاي سيد مرتضي ميرلوحي
 23. آقاي سيد نصير روضاتي
 24. آقاي جمال ملك نائيني
 25. آقاي دكتر سيد علي سجادي
 26. خانم شهربانو نعمت اللهي

اطلاعات و نحوه تماس:

تلفن

031-34476060

031-34488862

نمابر 031-3488862
آدرس اصفهان، خيابان ابن سينا، مرکز بهداشت استان اصفهان
کد پستی 8148600000
ایمیل -
سایت www.khayerinbehdasht.ir