عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل های قرآنی استان اصفهان

اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان از دو سال قبلی فعالیت خود را آغاز نموده و اکثر موسسات قرآنی استان عضو این اتحادیه می باشند و بحمد الله توانسته است منشا خیرات و برکات فراوانی در حوزه فعالیت های قرآنی باشد.

اهداف و موضوع فعالیت:

۱- توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در سطح جامعه.
۲- رشد کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی مردمی.
۳- گسترش مشارکت های مردمی در امور قرآنی.
۴- بهرهمندی تشکلهای قرآنی از ظرفیتهای یکدیگر.
۵- توسعه و تعمیق تعامل تشکلهای قرآنی مردمی با دولت.

وظایف و اختیارات:

۱- شناسایی، ساماندهی، تقویت و پشتیبانی از تشکلهای قرآنی مردمی.
۲- تدوین سیاستهای کلان فعالیتهای تشکلهای قرآنی مردمی
۳- تدوین برنامه های مناسب جهت ارتقا و رشد کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی و گسترش مشارکت مردمی.
- برقراری ارتباط و هماهنگی با مراکز دستگاه ها و نهادهای دست اندرکار امور قرآنی در داخل خارج از کشور و تسهیل ارتباط تشکلهای عضو با آنها.
۵- جذب و توزیع امکانات و اعتبارات فرهنگی.
۶- ارزیابی، نقد و تحلیل فعالیتهای قرآنی و ارائه پیشنهادهای سازنده.
۷- فعالیت علمی و تحقیق برای استانداردسازی فعالیتهای آموزشی نهادهای مردمی.

هم اکنون ریاست هیات مدیره این اتحادیه آقای سید ناصر صدیقی می باشند و مدیرعاملی آن بعهده جناب آقای مسعود ابوطالبی اصفهانی است. از اعضاء فعال و تاثیرگذار هیات مدیره اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان جناب آقای رضازاده مدیرعامل محترم موسسه قرآن و عترت اهل البیت «علیهم السلام» می باشند.