اصول

اصول گردشگر خارجی
دست نوشته

اصول

گردشگر خارجی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385

اصول
Was here

I wish you the best for the future .to invite the world to islam… don’t matter if shia or sonni

Islam is one

This time we can witupss the symtiasys of  religiou and science . your iustitutute can be one connection .point between the culture I come from and yours

                     Thanks ! ! !

اصول اینجا بود!!!
برای شما که جهان را به اسلام دعوت می کنید بهترین آرزوها را دارم.
شیعه یا سنی مهم نیست. اسلام یکی است.
امروزه می توان شاهد هماهنگی و پیوند مذهب وعلم بود .موسسه شما می تواند اولین نقطه ارتباط بین فرهگ من و شما باشد.
             با تشکر ! ! !