آقای دکتر کامران دانشجو

آقای دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر کامران دانشجو

وزیر علوم تحقیقات و فناوری
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «ساخت و توسعه فضای آموزشی خوابگاه برای دانشگاه های کشور»
 
تاریخ اهداء: 1389/09
 
تاریخ و محل تولد: 1336-دامغان
تحصیلات: دکترای هوا- فضا
مسئولیت ها: وزیر علوم تحقیقات و فناوری، استاندار تهران، قائم مقام و معاون سیاسی وزارت کشور و..
آقای دکتر کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ تقدیر در امر خیر ساخت و توسعه فضای آموزشی خوابگاه برای دانشگاه های کشور