آقای دکتر سید صادق سجادی

دکتر سید صادق سجادی؛ مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی
دست نوشته

آقای دکتر سید صادق سجادی

مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/17

تاریخ و محل تولد:  بهمن ماه 1333 شمسی، کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تاريخ و تمدن ملل اسلامی
تالیفات:طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی، تاريخ‌نگاری در اسلام، ماهيت باشگاه‌های روتاری، تاریخ برمکیان و رسالة اخبار برامکه، تاريخ جامع ايران و مقالات متعدد
مسئولیت ها: مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، دبیر شورای عالی علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، معاون پژوهشی دایره‌‌المعارف بزرگ اسلامی، عضو و مدیر دانشنامۀ شبه‌قارۀ هند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

جزئیات بیشتر

هو الباقی
بنده در خدمت جناب آقای بجنوردی، ریاست محترم مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی به دعوت جناب آقای رضازاده از این مرکز بازدید کردم. به‌‌خصوص مطالعة وقف‌‌نامه و اساسنامة این مؤسسه و توضیحات آقای رضازاده بنده را واداشت تا در این نظر خود که دورة ایرانیان خیّر و خوش‌فکر و درست‌نیّت در این یکی دو دهة اخیر به پایان رسیده است، تعمّق کنیم و درواقع آن را مورد تجدیدنظر قرار دهم. مؤسسه‌‌ای بزرگ با اهدافی والا در کار استقرار است و شاید بتوان آن را نخستین کتابخانة دیجیتال عمومی در کشور دانست. بر همة ایرانیان و خاصه دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است به این مؤسسه یاری رسانند. با امید توفیق روزافرون بنیانگذار این مؤسسه.
سیدصادق سجادی
85/4/17