آقای سید علی فیروز آبادی

آقای سید علی فیروز آبادی؛ کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دست نوشته

آقای سید علی فیروز آبادی

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/2/31

 

بسمه تعالی
تعاونوا علی البرّ و التوقی
امید است امروز سرآغاز همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با این موسسه که خود را وقف خداست به اهل بیت و نشر معارف اهل بیت کرده است باشد.
خداوند این حقیر در ثواب چنین عمل ارزنده شریک فرماید.
سیدعلی فروزآبادی 
85/2/31